วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 328 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยกุดหั [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 98 
 
 
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 808  ตอบ 4  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 170  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 433  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 304  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 314  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 306  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 723  ตอบ 10  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 422  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 524  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 524  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1268  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 899  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 2307  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 1054  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       
 


จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันพฤหัสบดี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 17 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 13 


จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 งานวันผู้สูงอายุ และ งานสักการะหลวงปู่หลักคำ [ 13 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 25 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะกำจัดผักต [ 21 มี.ค. 2559 ] อ่าน 262 
 
 
 
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 808  ตอบ 4
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เด็กเล็ก (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 134  ตอบ 2
   
 
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3616  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0806/ว33  [ 23 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1227  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว7  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1232  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1229 [แบบรายงานฯ]  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ปรับปรุงแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (แบบ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/325 [แบบรายงาน]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว32  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
มอบ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ เพื่อใช้ในราชการ สน.บถ. มท 0809.6/ว1224 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน สน.สส. มท 0891.3/ว1223  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และ ส.อบต. ในระบบสารสนเทศเลือกตั้งท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.59 ให้กับ อปท. (เงินเข้า 28 มิ.ย.59 โอนโดย สถ.จ.ชย.) [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 75 
"ด่วนที่สุด" สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 128 
**ด่วนที่สุด**การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ไม่ได้ปรากฎในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... [ 21 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 188 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ปี.2559(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดประชุม) [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 189 
ขอส่งหนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 (Local Performance Assessment Annual Report 2015) [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 167 
การสำรวจโครงการพระราชดำริ [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 67 
**ด่วนที่สุด**เชิญประชุมข้อราชการสำคัญเร่งด่วน [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 98 
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..... [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 267 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 433 
***ด่วนที่สุด*** การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 93 
การรายงานผลดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก [ 13 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 119 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยความพิการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ (มิ.ย. ๕๙) [ 12 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 154 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ (มิ.ย. ๕๙) [ 12 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 144 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2559 ให้แก่ อปท. (เงินเข้า 2 มิ.ย.59) โอนโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ [ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 267 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 1572 
แต่งกาย เสื้อโทนเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 257 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 140 
ขอเชิญนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" วันที่ 8 มิถุนายน 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 179 
 
 
 
 
 
ทต.ลาดใหญ่ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ปี 2558 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปี 2558 [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-