วัดธาตุ
บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 489 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 29 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 28 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 233  ตอบ 2  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 147  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 169  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2687  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 122  ตอบ 1  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 114  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 151  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 377  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 182  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 266  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1097  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 388  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 622  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 494  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 480  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       
 
 
 
อบต.หนองตูม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ต.ค. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (20 ต.ค. 2560)    อ่าน 949  ตอบ 151
   
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2224  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว2227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2210  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2185  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2223  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2215  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2228  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2214  [ 19 ต.ค. 2560 ]
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2212  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปผีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติตการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
รายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(info) ๘ ด้าน [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(ปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ccis) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 73 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 91 
ด่วนที่สุด การประเมิณคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม) [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด ระยะ เวลา และสถานที่ในการจัดส่งผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา [ 11 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 186 
 
 
 
 
 
อบต.ส้มป่อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แผนการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
 
 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-