วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครเอกชนรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติง [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
 
 
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 318  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 99  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 125  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 244  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 554  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 415  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1542  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 766  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 494  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 417  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 721  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 757  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 963  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 669  ตอบ 1  
นายกกับงานอาชีพของชาวบ้าน (3 เม.ย. 2555)    อ่าน 368  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       


อัยการจังหวัดภูเขียวได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯประจำเทศบาลตำบลบ้านเป้ [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 51 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายผู้บริหาร [ 24 พ.ย. 2557 ] อ่าน 39 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 61 
 
 
 
อบต.บ้านแท่น การกำจักสิ่งปฏิ * * * ล (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 3
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
   
 
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2177  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
 
 
 
 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 5 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 75 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้าง ศพด. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 159 
***ด่วนที่สุด*** เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 92 
การพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 122 
ด่วนที่สุด การจัดการแข่งขันพหุภาคีเกมส์ ครั้งที่4 ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 150 
**ด่วนที่สุด**การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับ อปท. [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 386 
**ด่วนที่สุด** การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 89 
แจ้งการจัดสรรงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 310 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 97 
ด่วนที่สุด การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
*ด่วนที่สุด* การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 431 
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 208 
***ด่วนที่สุด***ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการในการแปลงนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 137 
การฝึกอบรบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 356 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 16 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ต.ค.57) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 344 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรและโอนเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยความพิการ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดที่ ๑ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 417 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.ท่าหินโงม กิจกรรมวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-