วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครเอกชนรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
 
 
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 343  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 136  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 251  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 576  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 437  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1568  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 784  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 505  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 428  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 736  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 770  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 980  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 678  ตอบ 1  
นายกกับงานอาชีพของชาวบ้าน (3 เม.ย. 2555)    อ่าน 380  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       


เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (ภูเขียวเก [ 11 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 102 


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 73 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุม(ร่าง)แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 [ 3 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 51 
 
 
 
อบต.หนองแวง สอบถามมีตำแหน่งว่างหรือไม่ (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 1
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 160  ตอบ 5
   
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2285  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว2239  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว2207  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2250  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
แจ้งผลการดำเนินการค่ารักษาพยาบาลที่ค้างเบิกจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556 สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว2247  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2245 [รายชื่อ]  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2227  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว127  [ 9 ธ.ค. 2557 ]
 
 
 
 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 11-2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 1034 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 11-2557) [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 475 
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
***ด่วนที่สุด***การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
**ด่วนที่สุด**การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการแปลงนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ลูกจ้างชั่วคราว) [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 133 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
**ด่วนที่สุด**เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ปี พ.ศ.2557 และ 2558 [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 107 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ด่วนที่สุด การคัดเลือก ก.ท.จ.ชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 334 
การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต และเนินสง่า [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 147 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 197 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้งอกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-