วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ 1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงปิด(CCTV) 2.จัดซื้อเว [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง โรงจดรถเทศบาล จำนวน 1 โครงการ [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 214  ตอบ 4  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 432  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 156  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 299  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 680  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 493  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1662  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 843  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 567  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 477  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 782  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 821  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 1033  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 725  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันแชลแลนจ์เดย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ] อ่าน 8 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ] อ่าน 7 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท [ 15 พ.ค. 2558 ] อ่าน 52 
 
 
 
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 214  ตอบ 4
อบต.บ้านแท่น การปรับ อบต.เป็นเทศบาล (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
   
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073  [ 29 พ.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1077  [ 29 พ.ค. 2558 ]
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1071  [ 29 พ.ค. 2558 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1069  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1068  [ 28 พ.ค. 2558 ]
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1065  [ 28 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1026  [ 28 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1063 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 6/1 และ 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว1064 [รุ่น 6/1] [รุ่น 8/1]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1060 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1055 [แบบรายงาน]  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.2/ว1046  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1045  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1044  [ 26 พ.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด เรื่องการติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ2558 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเนินสง่าและภักดีชุมพล [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
***ด่วนที่สุด***การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัมนาท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
***ด่วนที่สุด***โครงการบูรณาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตคนชัยภูมิ [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการตกเบิกเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ปีงปม.2557 [ 28 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 146 
***ด่วนที่สุด***ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อนจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
***ด่วนที่สุด***การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๕๘ในส่วนที่ขาด [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
***ด่วนที่สุด***การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ตุลาคม ๒๕๕๗-เมษายน ๒๕๕๘ )ในส่วนที่ยังขาด [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
***ด่วนที่สุด***แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
***ด่วนที่สุด***แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ติดตามการบันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ของ อปท. งวดที่ 1(1 ต.ค.57-30เม.ย.58) ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พ.ค.58 ให้ได้ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 95 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 131 
**ด่วนที่สุด** ติดตาม อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ปี 2558 งวดที่ 1 (ให้แล้วเสร็จภายใน 20 พ.ค.58) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 224 
***ด่วนที่สุด***แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 151 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2558 เงินเข้า 15 พ.ค.58 (โอนโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) [ 18 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 190 
**ด่วนที่สุด**การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2558 "รายได้ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ให้บันทึกงวดแรกภายใน 20 พ.ค.58 [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 157 
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 126 
ขอส่งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
สำรวจชีวิตคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 129 
***ด่วนที่สุด***ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอนสำรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 197 
 
 
 
 
 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันแชลแลนจ์เดย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-