วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในเขตเ [ 5 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 114 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแ [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 370  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 132  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 151  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 267  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 608  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 459  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1601  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 804  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 522  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 439  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 753  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 786  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 998  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 696  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 47 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 9 ม.ค. 2558 ] อ่าน 103 


เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (ภูกระแต [ 29 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 52 
 
 
 
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (14 ม.ค. 2558)    อ่าน 198  ตอบ 6
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 0
   
 
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดรายการก่อสร้างลานกีฬา (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว146  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว162  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) สน.คท. มท 0808.2/1551-1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลปรับอัตราเงินเดือนครู/บุคลากรทางการศึกษา อปท.ตำแหน่ง ครูผดด./ครูผช./ครู [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 319 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (เว้น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง บ้านแท่น คอนสวรรค์ เนินสง่า และ ซับใหญ่) [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 300 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 224 
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 299 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐษน O-NETประจำปีการศึกษา 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 87 
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส และเกษตรสมบูรณ์ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 221 
**ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการปฏิรูปประเทศ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 211 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 166 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 269 
แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดท่ี่ ๒ [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 144 
ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 120 
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 262 
โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 174 
ด่วนที่สุด การเสนอขอเครื่องราชฯ ประจำปี2558 ของ อปท. [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 440 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศง2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 139 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 93 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กั [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 149 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปให้กับ อปท. [ 7 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 407 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาสสอบราคา [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 42 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-