วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะพลาสติก) [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559 - 2561) [ 10 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนพัฒนาท้อง [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 59 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 329  ตอบ 8  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 466  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 183  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 220  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 320  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 724  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 513  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1712  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 888  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 610  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 500  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 811  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 846  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 1056  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 749  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 73 


การขับเคลื่อนโครงการ"ชัยภูมิ งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า และอบายมุข"ประจ [ 23 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 87 


ประชุมร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปี (พ.ศ.2559 - 2561) [ 19 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 77 
 
 
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 3444  ตอบ 21
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 3506  ตอบ 15
   
 
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759  [ 24 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1756  [ 24 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 1-3 สน.สส. มท 0891.3/ว1760 [รายชื่อ]  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว4795  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
 
 
 
***ด่วนที่สุด***ระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 130 
***ด่วนที่สุด*** ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 282 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.รายการตกเบิกเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่1ม.ค.56-30 ก.ย.57(โอน26 ส.ค.57) [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 358 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 20 ส.ค.58 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 221 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 14 ส.ค.58) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 162 
การสอบคัดเลือก/คัดเลือกฯพนักงานเทศบาล ในวันที่ 25 ส.ค.58 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภุมิ [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 270 
สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan ในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 175 
(แก้ไข) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 19 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 615 
***ด่วนที่สุด***ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 19 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
***ด่วนที่สุด***การรายงานผลการดำเนินการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการแนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 154 
***ด่วนที่สุด*** จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น งวด ๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 330 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยความพิการ) ปี ๒๕๕๘ (สิงหาคม - กันยายน) [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 194 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยผู้สูงอายุ) ปี ๒๕๕๘ (สิงหาคม - กันยายน) [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 121 
***ด่วนที่สุด*** การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 116 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิน(นม/อาหารกลางวัน) [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 165 
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 14 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
รายงานผลการบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 204 
กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e - GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 182 
รายละเอียดสรุปมติคณะกรรมการกระจายอำนาจ แยกเป็นรายอำเภอ 2 [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 186 
 
 
 
 
 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-