วัดธาตุ
บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 456 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและสืบราคากลางวัสดุการเกษตร(ไม [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 156  ตอบ 2  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 136  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 145  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2647  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 92  ตอบ 1  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 90  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 127  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 352  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 164  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 242  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1074  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 371  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 603  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 478  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 463  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (23 ส.ค. 2560)    อ่าน 635  ตอบ 99
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ส.ค. 2560)    อ่าน 308  ตอบ 39
   
 
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 22 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ อปท. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1673  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.4/ว1662  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกเขตพื้นที่จังหวัด) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1671  [ 22 ส.ค. 2560 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว1656  [ 22 ส.ค. 2560 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1667  [ 22 ส.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1639 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1659  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1650  [ 21 ส.ค. 2560 ]
โครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1658  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4676 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1655  [ 21 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1654  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1640  [ 21 ส.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1634  [ 18 ส.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]
 
 
 
 
การคัดเลือกสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 95 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 167 
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสารธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 67 
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 281 
**ด่วนที่สุด** การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 95 
***ด่วนที่สุด*** โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
***ด่วนที่สุด*** การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของปีงบประมาณ พ. [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๘๑๗ แจ้ง อปท.ให้บันทึกข้อมูล ด้านที่ ๖ ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 76 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 ให้ อปท. [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 117 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 97 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 92 
ค่าใบอนุญาตขายสุรา(สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ)  [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 101 
ค่าใบอนุญาตขายสุรา (โอนเงิน 6 ก.ค. 2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 79 
ค่าใบอนุญาตขายสุรา (โอนเงิน 22 พ.ค. 2560) [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
แผนการตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และการพัสดุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรับแผน [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 125 
***ด่วนมาก*** ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และกรรดำเนินการตามประกาศฯ [ 7 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 70 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 118 
เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 4 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 189 
 
 
 
 
 
อบต.หนองโพนงาม กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนจากต้นทาง [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 23 สิงหาคม 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-