วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
 
 
อยากทราบประวัติ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 238  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 485  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 360  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1444  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 720  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 451  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 375  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 676  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 722  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 914  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 625  ตอบ 1  
นายกกับงานอาชีพของชาวบ้าน (3 เม.ย. 2555)    อ่าน 336  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 157 


เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 [ 24 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 390 


งานวันพ่อแห่งชาติ 56 [ 21 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 318 
 
 
 
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า อยากทราบประวัติ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
 
***ด่วนทีสุด*** แจ้งการจัดสรรงบศูนย์ฯ ปี ๕๗ งวด ๓ (ก.ค. - ก.ย. ๕๗) [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนที่ยากจน (ทั้งประเทศ) เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอหนองบัวระเหว บำเหน็จณรงค์ และคอนสวรรค์) [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
แจ้งการโอนอฉ. รายการเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก งวด 3 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2557) [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
**ด่วนที่สุด**การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 132 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 328 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โอนวันที่ 11 ก.ย.57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 437 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 230 
แจ้งการโอนเงิน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (โอนเข้าบัญชี 5 ก.ย.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 146 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 228 
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู ผ้ติดยาเสพติด อ.คอนสวรรค์ (โอน 29 ส.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
****ด่วนมาก**** การประชุมจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 232 
การประชุมสัมมนาฯ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14 [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 113 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.สวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 420 
ยกเลิกการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 103 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย17-18ก.ย.2557 [ 3 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 293 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบฯ58-60) [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 149 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8-2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 575 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 8-2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 902 
แจ้งการโอนเงินสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (โอน 29 ส.ค.57) โดย สถ.จ.ชัยภูมิ [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 222 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 29 ส.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 285 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.ภูเขียว ประชุมกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 18 ภูเขียวเกมส์ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-