วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 406 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนองดู่ [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
 
 
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (30 ม.ค. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2538  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 1  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 82  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 286  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 192  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1010  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 329  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 561  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 436  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 425  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 439  ตอบ 2  
 
               
 
 
 
       
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 330  ตอบ 46
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 2888  ตอบ 21
   
 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
 
 
 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2558 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2559 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
***ด่วนที่สุด*** ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
แจ้งโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ สถ. (ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๐) [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ด่วนที่สุด รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล42แห่ง รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560 ของ อปท. [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 78 
**ด่วนที่สุด**การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 43 
ตามที่จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 78 
โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 118 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...พร้อมปฏิทอนโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 59 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559 ให้แก่อปท. [ 15 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 164 
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเยี่่ยมบ้านผู้พ้นโทษที่ประสงค์ขอรับทุนประกอบอาชีพ [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
จังหวัดคัดเลือกและบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ของดีท้องถิ่น) [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 94 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/60 [ 8 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 241 
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 175 
***ด่วนที่สุด*** การเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 115 
***ด่วนที่สุด*** การประชุมการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 116 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐ และกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลก [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ภูเขียว ประกาศรับสมัครสาวงามเข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลภูเขียว [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-