วัดธาตุ
บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 426 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิ [ 22 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 22 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
 
 
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 96  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 123  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2599  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 78  ตอบ 1  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 73  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 329  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 108  ตอบ 0  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 139  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 217  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1052  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 354  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 587  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 464  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 450  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (22 มิ.ย. 2560)    อ่าน 492  ตอบ 67
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 216  ตอบ 24
   
 
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1196  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1193  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว1190  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6299-6374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6200-6222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6223-6298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1171  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว1189  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง(ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)เพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว64  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบสถานะของเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1184  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบอุดหนุนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 33 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวัน [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด การจัดประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 26 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฯ ปี2560 [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 39 
สรุปมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5-60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 116 
***ด่วนที่สุด*** การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ccis) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 107 
เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 43 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 ให้แก่อปท. [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 75 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อปท. [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 111 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 60 
***ด่วนที่สุด*** การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 14 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 262 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/60 [ 7 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 327 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 60 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5-60 [ 6 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 461 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 212 
***ด่วนที่สุด*** การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 189 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 218 
แบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 227 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 147 
 
 
 
 
 
ทต.ทุ่งลุยลาย จดหมายข่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า เปิดโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-