วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติง [ 13 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
 
 
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 314  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 95  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 120  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 240  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 553  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 413  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1540  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 766  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 494  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 415  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 719  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 756  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 958  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 667  ตอบ 1  
นายกกับงานอาชีพของชาวบ้าน (3 เม.ย. 2555)    อ่าน 368  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       


[ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 37 


ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือผู [ 13 พ.ย. 2557 ] อ่าน 68 


งานลอยกระทง 2557เทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 7 พ.ย. 2557 ] อ่าน 81 
 
 
 
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม  ส่งใบสมัครงานไป แล้ว กว่าจะเรียกสัมภาษณ์งาน (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
   
 
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2127  [ 18 พ.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว 2098  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2122  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2119  [ 18 พ.ย. 2557 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว2116 [บัญชีรายชื่อฯ]  [ 18 พ.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2117  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การจัดสรรเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2104  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2102  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2110  [ 17 พ.ย. 2557 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
ด่วนที่สุด การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 9 
*ด่วนที่สุด* การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 242 
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 155 
***ด่วนที่สุด***ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการในการแปลงนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 116 
การฝึกอบรบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 322 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 16 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 111 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ต.ค.57) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 305 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรและโอนเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยความพิการ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดที่ ๑ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 357 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรและโอนเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดที่ ๑ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 282 
***ด่วนมาก*** การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 200 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 97 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 163 
***ด่วนทีสุด*** ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 256 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 81 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 176 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 10-2557 (เพิ่มเติม) [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 558 
กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 58 [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 113 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 339 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเป้า [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 37 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-