วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 398 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและกำหนดการคำนวณราคากลาง [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 32 
 
 
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (30 ม.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2525  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 1  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 63  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 253  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 68  ตอบ 0  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 98  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 182  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1001  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 324  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 554  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 429  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 421  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 432  ตอบ 2  
 
               
 
 
 
       
 


โครงการจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพในคลีนิกโรคเบาหวาน [ 22 ก.พ. 2560 ] อ่าน 10 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( ครั้งที่ 2 ) [ 16 ก.พ. 2560 ] อ่าน 23 


โครงการชุมชนปลอดไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 [ 7 ก.พ. 2560 ] อ่าน 26 
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (24 ก.พ. 2560)    อ่าน 256  ตอบ 37
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 77  ตอบ 2
   
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
 
 
 
 
(**ด่วนที่สุด) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสนามสอบ [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 9 
(**ด่วนที่สุด) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 25 
**(ด่วนที่สุด) เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลพบข้อผิดพลาดจึงขยายการบันทึกและยืนยันข้อมูล [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 111 
**(ด่วนที่สุด) ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระบะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 162 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 214 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญรับฟังการประชุมทบทวนและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 90 
ด่วนที่สุด ให้ อปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ INFO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 181 
*ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 37 
(*ด่วนที่สุด) ขอให้อำเภอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 88 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 270 
*ด่วนที่สุด แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 89 
การประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรอบการประเมิณที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 94 
*ด่วนที่สุด การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 146 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1-60 [ 3 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 558 
*(ด่วนที่สุด) ส่งผลการดำเนินการกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 108 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ [ 27 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 61 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 116 
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย วันที่ 26 ม.ค 2560 [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 140 
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกขยะมูลฝอย วันที่ 26 ม.ค. 2560 [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกขยะมูลฝอย วันที่ 26 ม.ค. 2560 [ 25 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
 
 
 
 
 
ทต.หนองสังข์ แข่งขัน “ EMS Rally ๒๐๑๗ ” “ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ” [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสังข์ “บุญเบิกข้าว บูชาพญาแล\" [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-