วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 150 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถ [ 19 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการดำเนินการติดตั้งกล้องโทรท [ 18 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
 
 
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 66  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 81  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 84  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 491  ตอบ 10  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 566  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 252  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 308  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 373  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 895  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 609  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1890  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 968  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 668  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 558  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       
 


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 20 ม.ค. 2559 ] อ่าน 72 


กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ [ 19 ม.ค. 2559 ] อ่าน 76 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ] อ่าน 93 
 
 
 
ทต.คอนสาร เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (24 ม.ค. 2559)    อ่าน 1706  ตอบ 10
   
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว299  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว296  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด**โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 91 
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ อปท. ประจำเดือน ธ.ค.58 (เงินเข้า 8 ก.พ.59 โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 67 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2559 ให้แก่ อปท. (เงินเข้า 1 ก.พ.59) โอนโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 122 
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 93 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชัยภูมิ และนายก ทม.ชัยภูมิ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 126 
แจกจ่ายคู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 73 
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 151 
การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ.2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 132 
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 190 
ด่วนที่สุด ชย0023.3/91 ถึงสนง.สถ.อำเภอทุกอำเภอ อบจ. และ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่องการบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้แหล่งน้ำสาธารณะ [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 77 
ด่วนที่สุด ถึงสนง.สถ.อำเภอทุกอำเภอ อบจ. และ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่องการบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้แหล่งน้ำสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 107 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2) [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 221 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(1) [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 164 
**ด่วนที่สุด**การหารือแนวทางการปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 188 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 (ตามมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 14-58 แก้ไขล่าสุด) [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 216 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 287 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 193 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1-59 [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 398 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2559(โครงสร้างฯ+เงินค่าตอบแทนท.10) [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 178 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 227 
 
 
 
 
 
อบต.หนองแวง [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-