วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 292 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎรพัฒนา หมู่ที่ ๘ [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 32 
 
 
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 43  ตอบ 2  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (24 มี.ค. 2559)    อ่าน 717  ตอบ 3  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 214  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 242  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 245  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 228  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 632  ตอบ 10  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 376  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 471  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 492  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1101  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 776  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 2125  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 1042  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะกำจัดผักต [ 21 มี.ค. 2559 ] อ่าน 153 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ออกประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ก.พ. 2559 ] อ่าน 177 


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 20 ม.ค. 2559 ] อ่าน 221 
 
 
 
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 6464  ตอบ 24
อบต.หนองไผ่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 630  ตอบ 8
   
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
 
 
 
 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 58) พ.ศ.2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 3 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4-59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4-59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ด่วนที่สุด เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ต่อเนื่อง) [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
แจ้งการโอนเงินมหาดไทยใบอนุญาตขายสุรา เดือน ม.ค.59-ก.พ.59 (โอนโดยสรรพสามิตพื้นที่ภูเขียว) [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 75 
**ด่วนที่สุด**การโอนเงินที่จัดเก็บตาม กม.ว่าด้วยอุทยานแห่ชาติ (เงินเข้าบัญชี 5 เม.ย.59) โอนโดยกรมส่งเสริมฯ [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 86 
ขอเชิญประชุมซักซ้อมทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 132 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
การรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 86 
การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 51 
แจ้งข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินงานโภชนาการสตรีและเด็ก [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 92 
ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เว ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนวัด [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 77 
การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 112 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ อปท. [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 60 
 
 
 
 
 
ทต.ภูเขียว โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล ภูเขียวคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านยาง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-