วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 112 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
 
 
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 428  ตอบ 10  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 521  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 216  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 259  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 345  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 795  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 547  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1800  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 926  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 641  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 523  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 856  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       
 


กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ [ 13 พ.ย. 2558 ] อ่าน 38 


กิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 9 พ.ย. 2558 ] อ่าน 67 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2558 ] อ่าน 48 
 
 
 
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 1435  ตอบ 7
อบต.หนองโดน อบต.หนองโดนมีตำแหน่งว่างมัยค่ะ (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 1
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2497  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 [แบบฟอร์มธนาคาร] [แบบยืนยัน] [คำอธิบาย] [ตารางอบรม] [รายชื่อ]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการจัดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2531  [ 19 พ.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2523  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2529  [ 19 พ.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2513  [ 18 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2520  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2518  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2519  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-7 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว2508 [รายชื่อ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว2496  [ 17 พ.ย. 2558 ]
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว52 [เอกสารแนบ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
 
 
 
 
ส่งแผนตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครอง [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 163 
***ด่วนที่สุด***โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 134 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างเงินประจำตำแหน่งระบบแท่น อปท. [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 218 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 88 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 75 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการบันทึกข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 109 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางเงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษา ปี ๒๕๕๙ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 127 
**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 83 
**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา ๓ ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 122 
**ด่วนที่สุด**การรายงานผลดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 119 
การจัดทำฐานช้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 91 
การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 93 
(แก้ไข) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 272 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 35) พ.ศ.2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 569 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11-58 [ 6 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 776 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 421 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่ง ฯ ของ อบต. [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 687 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-58 จำนวน 4 ประกาศ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 1150 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 1526 
 
 
 
 
 
ทต.หนองสังข์ - ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองสังข์ - ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อส [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-