วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหา [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 3 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 147 
 
 
ขอเชิญสมัครอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp " 28 ก.ค.-1 ส (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม "เขียนแบบทาง Road Pack " 28-30 กรกฎาคม 2557 ที่อุดรธาน (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 200  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 175  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 439  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 324  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1388  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 689  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 422  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 344  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 649  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 703  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 885  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 601  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 89 


เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 [ 24 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 335 


งานวันพ่อแห่งชาติ 56 [ 21 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 281 
 
 
 
อบต.หนองแวง ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประทาน ” วันที่20-22 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ขอน (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 1301  ตอบ 13
   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
 
***ด่วนมาก*** การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗" [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ปี 2557 เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญประชุม เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 135 
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องวถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 234 
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนฯ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 310 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจำเดือนมิถุนายน57(โอนครั้งที่2) [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 342 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 241 
ด่วนที่สุด การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย เรียนหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 96 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ ครู ผดด./ผดด. ที่ใช้วุฒิ ป.บัณฑิตในการบรรจุ/คัดเลือก [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 259 
ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ต้องการข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง (ระยะที่2) เนื่องจากมีข้อมูลบางประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 109 
***ด่วนมาก*** การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณฯ ยาเสพติดแก่หน่วยงานอื่น [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 140 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์ (เรียนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
**ด่วนที่สุด** วิธีการจ่ายค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 263 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 262 
ด่วนที่สุด อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 5 [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับค่าจ้างลูกจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 121 
ตัวอย่างคำสั่งการใช้ Token-key [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 200 
***ด่วนที่สุด*** การขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ อสค. [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสประจำปี 2557 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2558 [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 223 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ปี2557 เรียน นายกเทศมนตรี แ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 47 
ทต.ภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลภูเขียว เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-