วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา [ 16 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 59 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 130  ตอบ 1  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 400  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 140  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 166  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 284  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 644  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 473  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1633  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 824  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 545  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 455  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 766  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 800  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 1017  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 710  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมประชาคมท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-256 [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 90 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาล วันที่ 3 มีนาคม 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ] อ่าน 53 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมขบวนแห่งานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ] อ่าน 104 
 
 
 
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 2499  ตอบ 11
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 128  ตอบ 2
   
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว622  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/4722-4797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มี.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว623  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว620  [ 24 มี.ค. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว621  [ 24 มี.ค. 2558 ]
 
 
 
 
ขอบคุณในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามรายไตรมาส [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
การขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินสวัสดิการและเงินเดือนครู ผดด. (ชดเชยที่ได้รับผลกระทบปรับอัตราเงินเดือนบรรจุใหม่) [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 193 
***ด่วนที่สุด**กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมปรับแผน3ปีเทศบาล1/2558 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 202 
**ด่วนที่สุด** "การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ" สำหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2555 - 2557 (ส่งภายใน 24 มี.ค.58) [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 444 
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 106 
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 262 
***ด่วนที่สุด***การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 320 
***ด่วนที่สุด***สำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
ปรับแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 282 
ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 182 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558 [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 258 
การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 125 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำบยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า [ 10 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 103 
วาระจังหวัดชัยภูมิในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ [ 10 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 131 
***ด่วนที่สุด*** เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 237 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้แทนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 5 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 115 
ออกประกาศหลักเกณฑ์เทศบาลตามมติก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2-2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 283 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2-2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 472 
 
 
 
 
 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการ"นุุ่งซิ่งไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ"เทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ภูเขียว โครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-