วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 7 
ประกาศกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 9 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงา [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรง [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
 
 
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 224  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 194  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 471  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 344  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1425  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 710  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 440  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 366  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 666  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 713  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 903  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 618  ตอบ 1  
นายกกับงานอาชีพของชาวบ้าน (3 เม.ย. 2555)    อ่าน 329  ตอบ 0  
นักวิชาการเงินและบัญชี มีกรอบหรือเปล่าคะ (29 ก.พ. 2555)    อ่าน 641  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 127 


เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 [ 24 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 368 


งานวันพ่อแห่งชาติ 56 [ 21 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 308 
 
 
 
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 763  ตอบ 14
ทต.ภูเขียว อยากให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
   
 
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบฯ58-60) [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8-2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 200 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 8-2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 277 
แจ้งการโอนเงินสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (โอน 29 ส.ค.57) โดย สถ.จ.ชัยภูมิ [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 140 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 29 ส.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
ด่วนที่สุด การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดด.และค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 207 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 369 
**ด่วนมาก**การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี2558(ให้รายงาน 29 ส.ค.57) [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 114 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.สำหรับสนับสนุนศพด.และโครงการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 256 
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศ คสช.ที่ 104/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 189 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตฯ [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 125 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 23 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 227 
****ด่วนที่สุด*** แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ สปสช. [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 238 
***ด่วนที่สุด*** โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานฯ ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ปี 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 138 
/***** หน้าเพิ่มเติม ***/ การจัดทำข้อมูลสถิติด้านการศึกษาฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 185 
***ด่วนที่สุด*** การจัดทำข้อมูลตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 158 
ด่วนที่สุด บัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ประจำปี 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 520 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางเงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษา ปี ๒๕๕๘ [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 315 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบฯ58-60) [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-