วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559 - 2561) [ 10 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนพัฒนาท้อง [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
เรื่อง สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ 1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงปิด(CCTV) 2.จัดซื้อเว [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 69 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (3 มิ.ย. 2558)    อ่าน 286  ตอบ 5  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 449  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 172  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 209  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 310  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 702  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 505  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1690  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 864  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 600  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 495  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 799  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 835  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 1049  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 742  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 58 


การขับเคลื่อนโครงการ"ชัยภูมิ งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า และอบายมุข"ประจ [ 23 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 72 


ประชุมร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปี (พ.ศ.2559 - 2561) [ 19 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 67 
 
 
 
ทต.ภูเขียว BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
 
 
 
 
**ด่วนมาก** การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของ อปท. Integrity and Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
ประกาศ สถ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
การรายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 220 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 133 
***ด่วนที่สุด**แจ้งการขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ccis) [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 122 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 108 
แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 242 
***ด่วนที่สุด***การทำแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาร ๒๕๕๙ [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 130 
***ด่วนที่สุด***ความหมายของมาตรา๕(๔)แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยวามสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 156 
**ด่วนมาก** การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 146 
ด่วนที่สุด แจ้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงคู่มือกลางฯ รวบรวมไว้ที่หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 161 
ด่วนที่สุด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก อปท. [ 17 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 362 
***ด่วนที่สุด***แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [ 16 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 573 
***ด่วนทีสุด**การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 346 
รายชื่อกระบวนงานที่ส่วนราชการจัดทำคู่มือกลางเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาปรับเป็นคู่มือสำหรับประชาชน [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 280 
มอบอำนาจให้นายอำเภอปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 154 
**ด่วนที่สุด**ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ งวดที่ 3 (1-30 มิ.ย.58) ผ่านเว็บ Info ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.58 [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 176 
การบริหารโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 10 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 252 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งระบบและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 [ 10 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 150 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-