วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 410 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางวัสดุสื่อการเร [ 27 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทิก หมู่ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
 
 
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 90  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 2553  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 1  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 54  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 304  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 119  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 202  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1025  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 339  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 567  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 442  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 432  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       
 
 
 
อบต.หนองไผ่ เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองตูม (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880  [ 28 เม.ย. 2560 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว883  [ 28 เม.ย. 2560 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว867 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สล. มท 0801.3/ว37  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว840  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว837  [ 25 เม.ย. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
 
 
 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 60 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง วาระจังหวัดชัยภูมิ ด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 27 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 42 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2559 ให้แก่อปท. [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 132 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล มฝ.2ประจำเดือน [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 45 
ัรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 71 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 275 
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทะิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 154 
ให้ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเวอร์ชั่นใหม่ [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 195 
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิิ่นในด้านการคลังและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 321 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 86 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 77 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 54 
การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 39 
การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System :SIS) [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 64 
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการบันทุึกรายงานข้อมูลก่ารจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ 2 [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 80 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 60 
การนำกลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 46 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๓ [ 7 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 153 
แจ้งโอนเงินรายได้นิติกรรมที่ดินฯ (ต.ค. 59 - ม.ค. 60) [ 6 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 194 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้เเจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 50 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านยาง โครงการรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ.หนองบัวแดง ร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-