วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษ [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2 โครงการ [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Au [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
 
 
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 60  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 881  ตอบ 5  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 149  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 217  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 469  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 348  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 340  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 345  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 775  ตอบ 10  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 453  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 550  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 551  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1308  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 931  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 2386  ตอบ 2  
 
               
 
 
 
       
 


พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 25 ส.ค. 2559 ] อ่าน 10 


กิจกรรม อำเภอยิ้ม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป้า และโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โครงการคนบ [ 25 ส.ค. 2559 ] อ่าน 11 


กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ และพิธีหล่อเทียนพรรษา [ 16 ส.ค. 2559 ] อ่าน 36 
 
 
 
อบต.บ้านแท่น สอบถามเรื่องการโอนย้ายครับ (28 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน บ้างคะ (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
   
 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 103 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการตามภารกิจถ่ายโอน ประเภทงานก่อสร้างอาคารงานบำรุงรักษาถนน และงานชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 79 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมตามมติ ครม. งวดที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๙) [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 81 
การใช้กลไก “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)” เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๔ [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
ด่วนมาก สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 103 
ด่วนที่สุด การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 132 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 100 
ด่วนที่สุด รายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 235 
***ด่วนที่สุด*** การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 202 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 139 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๔ [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 249 
**ด่วนที่สุด**ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 96 
***ด่วนที่่สุด*** ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 9 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 168 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี [ 9 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 94 
แจ้งผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ [ 9 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 278 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด3/2559 เข้าบัญชี 5 ส.ค.59 (โอนโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) [ 8 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 192 
**ด่วนที่สุด**การรายงาน ขรก.ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปี 2561 ซึ่งจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2560 [ 8 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-