วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบาย [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถ [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 17 
 
 
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 898  ตอบ 5  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 156  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 231  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 478  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 358  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 349  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 352  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 798  ตอบ 10  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 458  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 562  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 556  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1320  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 936  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี ๒๕๕๙ [ 16 ก.ย. 2559 ] อ่าน 55 


กิจกรรม โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน [ 12 ก.ย. 2559 ] อ่าน 27 


กิจกรรม วันที่ 5 เดือน กันยายน ร่วมงานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ณ ลานเพลินสาวบ้านแ [ 12 ก.ย. 2559 ] อ่าน 26 
 
 
 
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
   
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5519  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดารศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/12140-12214 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1945  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.2/ว1943  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1948  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1939  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1941  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.2/ว1937  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.8/ว1932  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11960-11971  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1924  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/11972-12047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1930 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/66  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1926  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1925  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด**เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2559 [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 161 
โครงการฝึกอบรม ปรับปรุงปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบe-LAASขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 137 
**ด่วนที่สุด**การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 101 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-plan) ประจำปี 2560 (แผนพัฒนาสามปี) [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 89 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9-59 [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 322 
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 80 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 129 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 128 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(14 ก.ย.2559) [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 394 
แผนที่การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 177 
**ด่วนที่สุด**การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Survey :LOS) [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 216 
***ด่วนที่สุด*** การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณฯ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 285 
***ด่วนที่สุด*** การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 192 
กำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 246 
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังจัดการตนเอง เสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสร้างสุขภาวะทุกมิติ" [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 125 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 175 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8-2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 346 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8-59 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 538 
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ส.ค.59) โดยที่ดิน จว. [ 4 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 250 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การรายงานข้อมูลอัตรากำลังของอปท. [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 121 
ทต.คอนสาร โครงการสู่โลกกว้างทางปัญญา [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-