วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
ประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 9 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
 
 
อยากทราบประวัติ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 247  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 217  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 496  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 373  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1466  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 731  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 461  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 386  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 687  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 728  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 925  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 632  ตอบ 1  
นายกกับงานอาชีพของชาวบ้าน (3 เม.ย. 2555)    อ่าน 338  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 171 


เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 [ 24 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 415 


งานวันพ่อแห่งชาติ 56 [ 21 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 330 
 
 
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว เทิดทูนสถาบัน (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ก.ย. 2557)    อ่าน 961  ตอบ 7
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1720  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1701  [ 30 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1660  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1661  [ 24 ก.ย. 2557 ]
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1659  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว20  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.พร. มท 0890.3/ว1657  [ 23 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 9-2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 124 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการโอนเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอน โอนเข้าวันที่ 30 ก.ย.57 (โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 154 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 359 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 107 
แจ้งรายการโอนเงิน อฉ.สำหรับสนับสนุนศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 ก.ย.57 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 142 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับค่าจ้างลูกจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 97 
ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 127 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 206 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 148 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ.บำเหน็จณรงค์ [ 25 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 217 
การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 4 ก.ย.57) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 190 
***ด่วนที่สุด*** เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 337 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยความพิการ) ปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 259 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 201 
***ด่วนทีสุด*** แจ้งการจัดสรรงบศูนย์ฯ ปี ๕๗ งวด ๓ (ก.ค. - ก.ย. ๕๗) [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 451 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนที่ยากจน (ทั้งประเทศ) เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอหนองบัวระเหว บำเหน็จณรงค์ และคอนสวรรค์) [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
แจ้งการโอนอฉ. รายการเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก งวด 3 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2557) [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 472 
**ด่วนที่สุด**การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 211 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 359 
 
 
 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศ ก.ท.จ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฉบับที่๔๔ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 80 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส่วนบุคคล [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 72 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-