วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 8 [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นกุดเป้า หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 13 [ 5 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
 
 
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 853  ตอบ 5  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 124  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 192  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 450  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 321  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 327  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 322  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 750  ตอบ 10  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 437  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 541  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 538  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1288  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 915  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 2360  ตอบ 2  
 
               
 
 
 
       
 


โครงการด็กไทยแข็งแรงด้วยการออกำลังกาย ปี ๒๕๕๙ [ 7 ก.ค. 2559 ] อ่าน 49 


โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี ๒๕๕๙ [ 6 ก.ค. 2559 ] อ่าน 42 


กิจกรรมโครงการสานรักแห่งครอบครัวประจำปี ๒๕๕๙ [ 6 ก.ค. 2559 ] อ่าน 23 
 
 
 
ทต.ภูเขียว ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง สอบถามตำแหน่งว่างของ อบต. บ้านยางครับ (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 676  ตอบ 4
   
 
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1447  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว1431  [ 25 ก.ค. 2559 ]
เร่งรัดรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1434  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว43  [ 25 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว44  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1439  [ 25 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1440  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/9395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว1425 [แบบฟอร์มรายงาน]  [ 25 ก.ค. 2559 ]
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อปท. [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 119 
***ด่วนที่สุด*** จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๕๙) [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 120 
แจ้งการโอนเงินมหาดไทยใบอนุญาตขายสุรา เดือน มิ.ย.59 (โอนโดยสรรพสามิตพื้นที่ภูเขียว) เงินเข้า 26 ก.ค.59 [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 127 
**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะมูลฝอยองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 94 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 205 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 143 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)ครั้งที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.59) [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา และบุคลากรสนับสนุนการสอน ในปีฯ 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 38 
**ด่วนที่สุด**เชิญร่วมงานปฏิบัติการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 15 ก.ค. 2559 [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 69 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 91 
***ด่วนที่สุด*** การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
**ด่วนที่สุด** โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 86 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการบริหารจัดการสิ่่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 153 
 
 
 
 
 
ทต.ทุ่งลุยลาย กิจกรรมรณรงค์ "การออกเสียงประชามติ " ร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ตำบลทุ่งล [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กรกฎาคม 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-