วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 350  ตอบ 8  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 483  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 199  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 234  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 329  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 752  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 525  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1738  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 897  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 619  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 509  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 829  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 860  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 1064  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 760  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 28 ก.ย. 2558 ] อ่าน 16 


กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ [ 25 ก.ย. 2558 ] อ่าน 19 


กิจกรรมโครงการอบรมธรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 16 ก.ย. 2558 ] อ่าน 38 
 
 
 
อบต.นาเสียว เว็บไซต์ อบต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ ถนน ซำมูลนาก - ห้วยหว้านไพร ผิวทางชำรุดมาก (6 ก.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
   
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2146  [ 30 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2129  [ 30 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2128  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว 2132  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2130  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2127  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว88  [ 29 ก.ย. 2558 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.3/ว2126  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2125 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว2124  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2114  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 สน.บถ.  [ 29 ก.ย. 2558 ]
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.5/ว45,ว46  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2098  [ 29 ก.ย. 2558 ]
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด**แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สนับสนุนศูนย์เด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 122 
**ด่วนที่สุด**แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
**ด่วนที่สุด**แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณ [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
**ด่วนมาก**การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 138 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุราฯ (เข้าบัญชี 22 ก.ย.58 โดย สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ) [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 153 
**ด่วนที่สุด**การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ส.ค.58 ให้ อปท. (โอน 30 ก.ย.58 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 152 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 177 
**ด่วนที่สุด**การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 105 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 77 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่ง ฯ ของ อบต. [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 231 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-58 จำนวน 4 ประกาศ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 435 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10-58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 639 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2558 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 145 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2558 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 285 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งแนวทางการส่งคืนงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปี ๒๕๕๘ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 176 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 142 
**ด่วนที่สุด**สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (ให้ส่งภายใน 29 ก.ย.58) [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 92 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 93 
การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 91 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ ที่ยังไม่ได้จัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. [ 25 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 182 
 
 
 
 
 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-