หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป้า
“เศรษฐกิจก้าวหน้า ปวงประชาร่วมใจ สังคมทันสมัย
ฉับไวบริการ มาตรฐานเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเป้า
พ.ต.ท.อำนวย บุญกอบ
นายกเมศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป้า
ศาสนสถานในตำบลบ้านเป้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ
ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ติดต่อ ทต.บ้านเป้า โทร.044-866-040-1
 


 
 
 
 
 
 
     


-VDO วิดิทัศน์- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 400 
     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 79 
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน พฤษภาคม 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 104 
***ด่วนที่สุด*** ขอให้รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
**ด่วนที่สุด**รายงานการดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
**ด่วนที่สุด**การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ ๗๙ การสอบ O-NET I-NET B-NET N-NET V-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา  [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ต.ค.-ธ.ค.2562) [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
แจ้งคืนเงินงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกำารจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2562 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO ระบบใหม่) [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 78 
**ด่วนที่สุด**ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ“ภูมิปัญญา ท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ ถึง ป.๖) ” [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid - 19 ) [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
***ด่วนที่สุด*** ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
การเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
**ด่วนที่สุด** รายงานผลการตรวจสอบแผนงานโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 87 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 104 
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 399 
***ด่วนที่สุด*** การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 103 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้" ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  [ 18 พ.ค. 2563 ]
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด่วนที่สุด  [ 16 พ.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดงจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันความสุขร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดงดำเนินกิจกรรมปลูกต้นพวงคราม เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จัดทำ โครงการ \\\"ตู้อิ่มสุข\\\" [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง คณะครูโรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้ออกเยี่ยมบ้านนัก [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดอาหารกลางวันของ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดอาหารกลางวันของกรม [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดอาหารกลางวันของกรม [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ออกให้บริการผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ออกให้บริการผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดอาหารกลางวันของกรม [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดอาหารกลางวันขอ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแท่น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

สวนสุขภาพชุมชนบ้านหญ้านางบ้านทุ่งโพธิ์
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (24 พ.ค. 2563)    อ่าน 1951  ตอบ 3  
เลื่อนเกณฑ์ทหาร ไปเป็นวันไหนครับ (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 58  ตอบ 3  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 1774  ตอบ 2  
โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 498  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 1126  ตอบ 4  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 919  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 809  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 3533  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 773  ตอบ 0  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 612  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 707  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1315  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1827  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 899  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
   
   

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 3,944,929 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-040
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10