หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ
ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ติดต่อ ทต.บ้านเป้า โทร.044-866-040-1
 


 
 
 
 
 
 
     


-VDO วิดิทัศน์- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 333 
     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 170 
 
 
 
(แก้ไขเพิ่มเติม)การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย3พระองค์(อบจ.ชย.) *ด่วนที่สุด  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย3พระองค์ (นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก ทม.ชย) *ด่วนที่สุด [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
***ด่วนที่สุด*** การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
***ด่วนที่สุด***ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
ส่งแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
**ด่วนที่สุด** เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
การแก้ปัญหาภัยแล้ง [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( e-PLAN - eMENSCR ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
การจัดเก็บข้อมูลสถอติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
ขออนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด (รร.และศพด.) [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
สรุปสาระสําคัญบางประเด็น คําปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
แนวทางการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ..2558 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561  [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.2/ว6066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 081037/ว4106 [แบบรายงานฯ]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 6 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
 
 
 
 
 
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 13167  ตอบ 33
อบต.ท่าหินโงม หางานพาร์ทไทม์เริ่มต้นที่ประสิทธิผลที่ผ่านมาของคุณ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 904  ตอบ 1
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 5254  ตอบ 18
ทต.บ้านเป้า ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 1682  ตอบ 3
 
 
ทต.ภูเขียว ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ เรื่องประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 225 
ทต.หนองบัวแดง ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ส้มป่อย ประชาสัมพันธ์ รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศั [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการโรงเรียนครอบครัวยุคใหม่(4.0)ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการฝึกอบรม อปท.ต้นแบบ \"การจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\" [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการรัฐพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองตูม ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ปวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองตูม ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ปวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
 
   

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

สวนสุขภาพชุมชนบ้านหญ้านางบ้านทุ่งโพธิ์
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 1682  ตอบ 3  
โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 1049  ตอบ 4  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 764  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 738  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 3437  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 663  ตอบ 0  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 566  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 642  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1232  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1003  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 842  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1682  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 815  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 1003  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
   

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 044-866-040-1 , โทรสาร : 044-866-040-1
จำนวนผู้เข้าชม 3,253,982 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com