กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์/ท่องเที่ยว
กระดานสนทนา
ติดต่อ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ
ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ติดต่อ ทต.บ้านเป้า โทร.044-866-040-1
 


 
 
 
 
 
 
     


-กิจการสภา- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 97 


-VDO วิดิทัศน์- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 92 
     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 85 
 
 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 6 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
 
 
แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
**ด่วนที่สุด**ขอความร่วมมือในการพิจารณารางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
**ด่วนที่สุด**แจ้งประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
**ด่วนที่สุด**รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
**ด่วนที่สุด**แจ้งอบรมการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life ให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนปลายทางเป้าหมาย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
**ด่วนที่สุด** ผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
**ด่วนที่สุด**ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
**ด่วนที่สุด**ส่งกระดาษคำตอบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.62 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 102 
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 115 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
**ด่วนี่สุด**ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) เพิ่มเติม  [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสาร หลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 6 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 6 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 2162  ตอบ 177
อบต.นาฝาย ประชาสัมพันธ์ข่าวเล่นเกมสล็อต (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 0
 
 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป สมเ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านแท่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการเทศบาลพบผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จดหมายข่าว เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไผ่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไผ่ กิจกรรมรักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก ประจำปี 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดสำหรัลถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม การดำเนินโครงการ \\\\\\\"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น\\\\\\\" [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
 
 
 
 
 
 
   

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

สวนสุขภาพชุมชนบ้านหญ้านางบ้านทุ่งโพธิ์
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 94  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 853  ตอบ 4  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 522  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 604  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 3237  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 508  ตอบ 0  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 449  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 489  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 987  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 575  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 705  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1432  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 695  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 918  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 768  ตอบ 1  
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
   

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 044-866-040-1 , โทรสาร : 044-866-040-1
จำนวนผู้เข้าชม 2,259,718 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com