หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ
ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ติดต่อ ทต.บ้านเป้า โทร.044-866-040-1
 


 
 
 
 
 
 
     


-VDO วิดิทัศน์- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 339 
     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 178 
 
 
 
ด่วนมาก แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
***ด่วนที่สุด*** รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
***ด่วนที่สุด*** การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
***ด่วนที่สุด*** ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซ่มสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปรนะจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ (ครั้งที่ ๕) [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 145 
***ด่วนที่สุด*** การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
**ด่วนที่สุด**กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ  [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 87 
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 172 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร\"การสำรวจ การจำแนกประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบด้วยโปรแกรม ภ.ด.ส.3 Auto Report\" [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
**ด่วนที่สุด**ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
เรียนเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 127 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบข้อมูลการใช้สูตรวัสดุมวลรวมของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
***ด่วนที่สุด*** การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 65 
 
 
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 6 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 5594  ตอบ 307
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (11 พ.ย. 2562)    อ่าน 4757  ตอบ 302
ทต.ภูเขียว แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
 
ทต.บ้านเป้า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ภูเขียว กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสีทอง นายน้อย เชื้อจันอัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง นำทีมจิตอาสา พนักงาน [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสีทอง สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหินโงม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม โครงการประเพณีลอยกระทง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ นางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมซักซ้อมการจัดพิธีรับพระร [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาเสียว กฐินสามัคคี ธนาคารออมสิน ภาค 11 ทอดถวาย ณ วัดเขาศิลาอาสน์ ภูพระ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.คอนสาร วันลอยกระทง2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ส้มป่อย โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแท่น การประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงสวยงาม [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านแท่น การแข่งขันเดินวิ่ง ฺBANTHAEN FUN RUN 2019 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแท่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
   

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

สวนสุขภาพชุมชนบ้านหญ้านางบ้านทุ่งโพธิ์
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 1708  ตอบ 2  
โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 443  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 1060  ตอบ 4  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 772  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 749  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 3451  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 677  ตอบ 0  
หวัดดีครับ \'%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 573  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 655  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1244  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1768  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 854  ตอบ 0  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1698  ตอบ 5  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 821  ตอบ 2  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 1009  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
   
   

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 044-866-040-1 , โทรสาร : 044-866-040-1
จำนวนผู้เข้าชม 3,356,601 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com