หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป้า
“เศรษฐกิจก้าวหน้า ปวงประชาร่วมใจ สังคมทันสมัย
ฉับไวบริการ มาตรฐานเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเป้า
พ.ต.ท.อำนวย บุญกอบ
นายกเมศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป้า
ศาสนสถานในตำบลบ้านเป้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เทศบาลตำบลบ้านเป้า
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของ
ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ติดต่อ ทต.บ้านเป้า โทร.044-866-040-1
 


 
 
 
 
 
 
     


-VDO วิดิทัศน์- [ 6 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 443 
     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
***ด่วนที่สุด*** การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับ อปท.ฯ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 87 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 485 
ตอบแบบสอบถามออนไลน์สำนักงาน กสทช. [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
หนังสือแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖1 - 2565) และแผ่นพับ  [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
**ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
***ด่วนที่สุด*** แก้ไขข้อความในขอบเขตรายละเอียดโครงการ DLTV [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
วิธีการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ค่าปรับผิดสัญญา [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
**ด่วนที่สุด**การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
**ด่วนที่สุด** ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
***ด่วนที่สุด*** ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 11-30 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
*** ด่วนที่สุด การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 160 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 127 
**ด่วนที่สุด** โครงการอบมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี DLTV [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 67 
 
 
 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3748  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/22307-22367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21805-21806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22223-22298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3729  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ซับสีทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสีทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร โครงการนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นาฝาย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โสกปลาดุก ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มติออกคำสั่ง ของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเต่า ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีการศึกษา 25 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ทะเบียน [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

สวนสุขภาพชุมชนบ้านหญ้านางบ้านทุ่งโพธิ์
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 ก.ค. 2563)    อ่าน 3744  ตอบ 5  
เลื่อนเกณฑ์ทหาร ไปเป็นวันไหนครับ (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 252  ตอบ 3  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 58  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 1812  ตอบ 2  
โปรแกรมแข่งขัน (25 ม.ค. 2562)    อ่าน 535  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 1166  ตอบ 4  
เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 982  ตอบ 1  
น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 848  ตอบ 1  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 3698  ตอบ 2  
ใบสมัครกีฬา (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 800  ตอบ 0  
หวัดดีครับ '%John%' (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 635  ตอบ 1  
อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 736  ตอบ 0  
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1342  ตอบ 1  
ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1853  ตอบ 0  
เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 925  ตอบ 0  
 
 
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
   
     

 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 4,381,037 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-040
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10