หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
   
 
 
 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้เพียงพอ และทั่วถึง

แนวทางที่ 2 สนับสนุน การประกอบอาชีพ ทำไร่นาส่วนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าการเกษตร
แบบดั้งเดิมและออนไลน์

แนวทางที่ 4 สนับสนุน เงินทุน และวิชาการการเกษตร

แนวทางที่ 5 สนับสนุนเกษตรทางเลือก เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยลดตันทุน
เพิ่มมูลค่าการผลิต
 
 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนการศึกษา การกีฬา มุ่งสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ

แนวทางที่ 2 จัดให้มีครูหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

แนวทางที่ 3 จัดส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

แนวทางที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ความมาตรฐาน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมเด็กและผู้สูงอายุให้ได้พัฒนาอบรมเรียนรู้ที่เหมาะ
กับวัยเพื่อคุณภาพของชีวิต

แนวทางที่ 6 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งบรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แนวทางที่ 7 พัฒนาระบบ IT (information technology) ให้เด็กได้เรียนรู้ใช้งานการเรียนรู้และค้นคว้าได้สะดวก

แนวทางที่ 8 จัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นประจำต่อเนื่องตามฤดูกาลให้เกิดความยั่งยืน

แนวทางที่ 9 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างผลงานด้านศิลปะภูมิปัญญาให้เกิดรายได้ เกิดความรักความหวงแหนเห็นคุณคำ

แนวทางที่ 10 ระดมแนวคิดจากประชาชนในการสร้างเอกลักษณ์ให้เป็น
อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ประเพณีของชาวเทศบาลตำบลบ้านเป้า
 
 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามหลักประกัน
สุขภาพของเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกัน

แนวทางที่ 2 สนับสนุน อสม. เชิงรุก ในบทบาทหน้าที่ตามสถานการณ์ในการป้องกันได้เต็มศักยภาพ

แนวทางที่ 3 ให้บริการฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักได้รวดเร็ว ปลอดภัย

แนวทางที่ 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ ให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
 
 

แนวทางที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2 จัดติดกล้องวงจรปิดทุกแยกมุม จัด อปพร. ,ชรบ. ร่วมกับ
สภ.บ้านเป้า ดูแลเวรยามตลอดคืน

แนวทางที่ 3 ตอบสนองนโยบายหน่วยงานจัดกิจกรรม และส่งเสริมความร่วมมือเต็มศักยภาพ
 
 

แนวทางที่ 1 ขยะแห้ง ขยะรีไชร์เคิลลดจำนวนถังขยะและไมให้
มีถังขยะในชุมชนจัดอบรมและรณรงค์เคาะประตูบ้าน แนะนำวิธีแยกขยะเป็น ขยะเปียก

แนวทางที่ 2 จัดหาสถานที่เปลี่ยนวิธีกำจัดขยะเป็นวิธีการใช้เตาเผาขยะแทนไถกลบ

แนวทางที่ 3 จัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ก่อนปล่อยน้ำลงหนองบึง

แนวทางที่ 4 ลอกท่อระบายน้ำในชุมชนทั้ง ในเขตเทศบาลเพื่อให้ระบบระบายน้ำสะดวกขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 5 สำรวจแหล่งน้ำ ปรับปรุงการกักเก็บน้ำอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และดำเนินการปลูกป่าให้อุดมสมบูรณ์

แนวทางที่ 6 ให้ความร่วมมือ หน่วยงาน องค์กรในการแก้ปัญหามลพิษ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต
 
 

แนวทางที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้า ประปาให้มีใช้ทุกครัวเรือนและติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามสถานที่สาธารณะ

แนวทางที่ 2 ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรพอเพียง

แนวทางที่ 3 ลดระดับ ถนนข้ามคลองชลประทานต้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และทางขึ้นบ้านหญ้านางให้ได้ในระดับ การสัญจรที่ปลอดภัย

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นมาตรฐาน ใช้งานได้ดีแนวทางที่ ( โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวทางที่ 5 เส้นทางสัญจร ได้รับการปรับใช้งานได้สะดวก เป็นที่พึงพอใจ
 
 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตร การค้าขาย การทำธุรกิจทำไร่นาสวยผสมตามแนวพระราชดำริ

แนวทางที่ 2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งด้านการอบรม ด้านการเงิน การขายออนไลน์ ให้กลุ่มสนใจ

แนวทางที่ 3 สนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความร่วมมือกันในระบบผลิตระบบจำหน่ายการขายทุกรูปแบบ
 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เชื่อมโยงระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ให้มีความรวดเร็วเป็นปัจจุบัน

แนวทางที่ 2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพสนองความต้องการได้

แนวทางที่ 3 สนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานได้อบรมหลักสูตรต่างๆ
ให้บริการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการบริการอย่างดี มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban_05360402@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 6,901,210 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-040
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10