หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
   
 
 
 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้เพียงพอ และทั่วถึง

แนวทางที่ 2 สนับสนุน การประกอบอาชีพ ทำไร่นาส่วนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าการเกษตร
แบบดั้งเดิมและออนไลน์

แนวทางที่ 4 สนับสนุน เงินทุน และวิชาการการเกษตร

แนวทางที่ 5 สนับสนุนเกษตรทางเลือก เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยลดตันทุน
เพิ่มมูลค่าการผลิต
 
 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนการศึกษา การกีฬา มุ่งสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ

แนวทางที่ 2 จัดให้มีครูหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

แนวทางที่ 3 จัดส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

แนวทางที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ความมาตรฐาน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมเด็กและผู้สูงอายุให้ได้พัฒนาอบรมเรียนรู้ที่เหมาะ
กับวัยเพื่อคุณภาพของชีวิต

แนวทางที่ 6 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งบรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แนวทางที่ 7 พัฒนาระบบ IT (information technology) ให้เด็กได้เรียนรู้ใช้งานการเรียนรู้และค้นคว้าได้สะดวก

แนวทางที่ 8 จัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นประจำต่อเนื่องตามฤดูกาลให้เกิดความยั่งยืน

แนวทางที่ 9 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างผลงานด้านศิลปะภูมิปัญญาให้เกิดรายได้ เกิดความรักความหวงแหนเห็นคุณคำ

แนวทางที่ 10 ระดมแนวคิดจากประชาชนในการสร้างเอกลักษณ์ให้เป็น
อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ประเพณีของชาวเทศบาลตำบลบ้านเป้า
 
 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามหลักประกัน
สุขภาพของเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกัน

แนวทางที่ 2 สนับสนุน อสม. เชิงรุก ในบทบาทหน้าที่ตามสถานการณ์ในการป้องกันได้เต็มศักยภาพ

แนวทางที่ 3 ให้บริการฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักได้รวดเร็ว ปลอดภัย

แนวทางที่ 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ ให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
 
 

แนวทางที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2 จัดติดกล้องวงจรปิดทุกแยกมุม จัด อปพร. ,ชรบ. ร่วมกับ
สภ.บ้านเป้า ดูแลเวรยามตลอดคืน

แนวทางที่ 3 ตอบสนองนโยบายหน่วยงานจัดกิจกรรม และส่งเสริมความร่วมมือเต็มศักยภาพ
 
 

แนวทางที่ 1 ขยะแห้ง ขยะรีไชร์เคิลลดจำนวนถังขยะและไมให้
มีถังขยะในชุมชนจัดอบรมและรณรงค์เคาะประตูบ้าน แนะนำวิธีแยกขยะเป็น ขยะเปียก

แนวทางที่ 2 จัดหาสถานที่เปลี่ยนวิธีกำจัดขยะเป็นวิธีการใช้เตาเผาขยะแทนไถกลบ

แนวทางที่ 3 จัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ก่อนปล่อยน้ำลงหนองบึง

แนวทางที่ 4 ลอกท่อระบายน้ำในชุมชนทั้ง ในเขตเทศบาลเพื่อให้ระบบระบายน้ำสะดวกขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางที่ 5 สำรวจแหล่งน้ำ ปรับปรุงการกักเก็บน้ำอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และดำเนินการปลูกป่าให้อุดมสมบูรณ์

แนวทางที่ 6 ให้ความร่วมมือ หน่วยงาน องค์กรในการแก้ปัญหามลพิษ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต
 
 

แนวทางที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้า ประปาให้มีใช้ทุกครัวเรือนและติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามสถานที่สาธารณะ

แนวทางที่ 2 ปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรพอเพียง

แนวทางที่ 3 ลดระดับ ถนนข้ามคลองชลประทานต้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และทางขึ้นบ้านหญ้านางให้ได้ในระดับ การสัญจรที่ปลอดภัย

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นมาตรฐาน ใช้งานได้ดีแนวทางที่ ( โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวทางที่ 5 เส้นทางสัญจร ได้รับการปรับใช้งานได้สะดวก เป็นที่พึงพอใจ
 
 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตร การค้าขาย การทำธุรกิจทำไร่นาสวยผสมตามแนวพระราชดำริ

แนวทางที่ 2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งด้านการอบรม ด้านการเงิน การขายออนไลน์ ให้กลุ่มสนใจ

แนวทางที่ 3 สนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความร่วมมือกันในระบบผลิตระบบจำหน่ายการขายทุกรูปแบบ
 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เชื่อมโยงระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ให้มีความรวดเร็วเป็นปัจจุบัน

แนวทางที่ 2 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพสนองความต้องการได้

แนวทางที่ 3 สนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานได้อบรมหลักสูตรต่างๆ
ให้บริการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการบริการอย่างดี มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban@bp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 5,864,599 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-257-2267
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10